Klubben » Styret

Styret i Mif Judo 2019

Styret 2019

Leder: Stian Andre Johannessen

Nestleder: Roger Danielsen

Kasserer:Tom Eriksen

Styremedlem: Åsa Hernes

Styret i MIF JUDO & BJJ 2018

Årsmøtet 2017 for MIF JUDO & BJJ er nå gjennomført, og nytt styre i gruppen er på plass.

Det nye styret består for 2018 av:

Leder/ Webansvarlig: Glenn Skogmo

Nestleder/Webansvarlig: Stian Andre Johannessen

Kasserer: Ellen-Kristin Kronstad 

Styremedlem: Åsa Hernes

Styremedlem: Svein-Egil Laukélius

Styremedlem: Marius Neverauskas

Fritidskomite: Åsa Hernes

 

Årsmøteprotokoll 2018

Årsmøteprokokollen fra årsmøtet i Mif Judo & Bjj ligger her :)

Styret i MIF JUDO & BJJ 2017

Årsmøtet 2017 for MIF JUDO & BJJ er nå gjennomført, og nytt styre i gruppen er på plass.

Det nye styret består for 2017 av:

Leder/ Webansvarlig: Glenn Skogmo

Nestleder: Stian Andre Johannessen

Kasserer: Linn Marie Øien 

Styremedlem: Åsa Hernes

Styremedlem: Svein-Egil Laukélius

Styremedlem: Marius Neverauskas

Fritidskomite: Åsa Hernes

Styremedlem/ Medlemsansvarlig: Linn Marie Øien 

Styret i MIF Judo & BJJ 2016

Årsmøtet 2016 for MIF er nå gjennomført, og nytt styre i gruppen er på plass. Det nye styret består for 2016 av:

Leder: Karianne Karlsen (2år)

Nestleder: Thea Wold (1 år)

Sportssjef Judo: Glenn Skogmo (vikar frem til årsmøtet)

Kasserer: Linn Marie Øien (1 år)

Styremedlem: Odd Harald Brøndbo (1 år)

Styremedlem/Sportssjef BJJ: Stian Johannessen (2 år)

Styremedlem/Webansvarlig/Medlemsansvarlig: Linn Marie Øien (1 år)

 

 

Valgkomitè: Linn Marie Øien (har mandat til å hente inn 1-2 medlemmer til)

 

Styrets sammensetting og oppgaver

Styrets sammensetning.

Styret i MIF Judo & Jujitsu består ved fullsatt styre av en leder, nestleder, kasserer, 2-3 styremedlemmer samt 2 varamedlemmer. I tillegg er sportssjef et eget verv som har egen plass i styret.

Det er hvert år også en valgkomitè, denne står utenfor styret og har som eneste oppgave å sørge for at det er kandidater til vervene som skal fylles ved valg hvert årsmøte.

Styrets primære oppgave er å styre den administrative delene av driften av klubben. Sportssjefen har det totale ansvaret for den praktiske/sportslige driften av klubben,dvs treneroppfølging, treningsplanlegging, gjennomføring av graderinger osv.

Sekundære oppgaver som fordeles mellom styrets medlemmer er materialforvalter, web-ansvarlig, medlemsansvarlig.

Styret setter også opp organisasjonskomiteer ved behov ifm dugnader, avslutninger og sosiale events.

Beskrivelse av vervene/oppgavene:

Leder: Styrets leder er klubbens administrative overhode. Leder kaller inn til styremøter og leder disse, og representerer også gruppen i Gruppeleder møtet som er hver 1. tirsdag i måneden. Leder representerer også klubben i Fuyu-cup'ens organisasjonskomitè sammen med en representant til. (Fuyu-cup er tidligere nyttårsstevne som vi har vært en del av å arrangere siden oppstarten ved milleniumsskiftet, sammen med Drammen Judoclub og Sande Sportsklubb - Judo (SSK Judo) )

Ledervervet går over 2 år, dette for å sikre kontinuitet i ledelsen.

Nestleder:Styrets nestleder er leders stedfortreder i de tilfeller hvor leder ikke har mulighet til å stille selv. Styrets nestleder jobber tett sammen med styrets leder.

Nestledervervet går over 2 år for å sikre kontinuituet i ledelsen. Leder og nestleder velges hvert 2.år, slik at kontinuiteten sikres.

Kasserer: Styrets kasserer har som hovedoppgave å sørge for at klubbens regninger blir betalt, og levere inn bilag til MIF's ledelse.

Styremedlem: Styremedlemmer bidrar til saksbehanling i gruppen ettersom saker kommer inn til styret. Eksempler på saker som behandles er søknader om støtte til internasjonale turneringer, investering i utstyr osv.

Styremedlemmer kan også ta på seg faste oppgaver, som medlemsansvarlig, materialforvalter, web-ansvarlig og andre oppgaver 

Varamedlem: Varamedlemmer stepper inn der ordinære styremedlemmer ikke har mulighet til å stille.

Materialforvalter: Materialforvalteren har som hovedoppgave å sørge for at vi til enhver tid har tilstrekkelig materiell tilgjengelig. Dette innebærer å bestille graderingsmerker, judopass, klubbklær, judodrakter, judobelter ++ på vegne av klubben.

Web-ansvarlig: Web-ansvarlig har ansvar for at stoff styret og sportssjefen ønsker formidlet kommer ut i sosiale medier og oppdatere hjemmesiden til gruppa. Web-ansvarlig vil få administratorrettigheter til klubbens hjemmeside, Facebookside og på Facebook-gruppene våre.

Medlemsansvarlig: Medlemsansvarlig har ansvaret for å sørge for at medlemslistene er oppdaterte, og sende inn idrettsregistreringen til judoforbundet. Medlemsansvarlig vil også få tilgang til klubbadmin hvor han/hun vil kunne sende ut faktura for treningsavgift, og oppfølging av dette.

Sportssjef: Sportssjefen er den øverste sportslige autoriteten i klubben. Sportssjefen skal kvalitetssikre treningen og trenerne i klubben. Sportssjefen er også hovedgraderingsansvarlig i klubben. Sportssjefen bestemmer hvem som er klare for å påbegynne trenerutdanning i judo. Alle spørsmål og søknader som er av sportslig karakter skal rettes til sportssjefen, på lik linje med at øvrige spørsmål og søknader sendes til styret.